Modulové knihy vytvořené v rámci projektu Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu, CZ.1.07/2.1.00/32.0041. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR.
 • Modulová kniha 1 - Poskytování stravovacích služeb

  Modul poskytování stravovacích služeb je zaměřen na několik rozdílných oblastí ve stravování. Vysvětlena je anatomie lidského těla s důrazem na stravování, dále jsou popsány pojmy výživy a výživových doporučení, detailně jsou rozpracovány potraviny rostlinného a živočišného původu. Dále se modul zaměřuje na hygienu a měření kvality ve stravovacím úseku. V závěrečných kapitolách jsou zmíněny zásady společenského chování a etika práce ve stravovacím zařízení včetně komunikace s hosty a využití výpočetní techniky ve stravovacím úseku.
  Guest access: MK 1 - Poskytování stravovacích služeb
 • Modulová kniha 2 - Poskytování ubytovacích služeb

  Cílem modulu je podat celkový obraz fungování hotelu, počínaje poskytovanými službami, skladbou pracovníků a specifikací úkolů jednotlivých úseků. Další kapitoly pak seznamují s pojmy jako outsourcing, operativní evidence ubytovacího úseku, komunikace s hostem apod. Zvláštní pozornost je také věnována bezpečnostnímu zajištění hotelu a informačním systémům v ubytovacích službách. Publikace tedy tvoří komplexní přehled o tom, jak hotel funguje a co všechno je třeba pro takové fungování zajistit. Na konci každé kapitoly je uvedena použitá literatura, případně také literatura doporučená.
  Guest access: MK 2 - Poskytování ubytovacích služeb
 • MODULOVÁ KNIHA 3 - Řízení podniku poskytujícího stravovací a ubytovací služby

  Tento modul přináší ucelený přehled informací o ekonomických a právních aspektech činnosti podniku poskytujícího stravovací a ubytovací služby a o problematice personálního managementu a komunikace v rámci podniku. Úvodní přednášky týkající se kontroly, finančního a krizového řízení poskytují informace o principech podnikových financí, jejich struktuře, zdrojích a formách financování a také o základních finančních výkazech, základních metodách finanční analýzy a jejích ukazatelích. Dále modul obsahuje přednášky zabývající se etickými a právními aspekty souvisejícími s provozem takového podniku. Především jsou zde vysvětleny relevantní pojmy z oblasti občanského a pracovního práva a také z oblasti práva obchodního a živnostenského, které pokrývají problematiku závazkových právních vztahů, pracovního poměru a právních forem podnikání. Přednášky, věnující se personalistice, vedení lidí a osobnosti manažera, popisují problematiku personálního managementu a jeho poslání v organizaci, klíčové personální aktivity, principy a metody, moderní přístupy a trendy v personalistice a vedení lidí, osobnost a profil manažera. Závěrečné přednášky jsou zaměřeny na komunikaci s pracovníky. Vysvětlují základní pojmy komunikace, zásady efektivní komunikace a její formy. Také poskytují návod, jak se vypořádat s trémou a bariérami, které komunikaci narušují, a informace o základních typech ústní komunikace v rámci podniku a způsobech komunikace uvnitř organizace.
  Guest access: MK 3 - Řízení podniku poskytujícího stravovací a ubytovací služby
 • Modulová kniha 4 - Wellness a lázeňské služby

  Modul Wellness a lázeňské služby byl vytvořen v rámci projektu Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu a je určen studentům vyššího odborného studia. Představuje studentům specifika wellness a lázeňských služeb v České republice.
  Guest access: MK 4 - Wellness a lázeňské služby
 • Modulová kniha 5
  Mezikulturní aspekty v hotelnictví (specializace)

  Modul připravuje studenty na manažerskou práci v mezinárodním hotelovém průmyslu. Studenti získají znalosti progresivních technologií a metod v podmínkách hotelových řetězců a prohloubí si znalosti v oblasti filozofie a marketingu uplatňovaném v hotelovém provozu. V části „Mezikulturní aspekty“ a „Specifika verbální a neverbální komunikace“ jsou prohloubeny znalosti studentů v oblasti společenského styku. V závěru modulu je zmíněn vliv informačních a komunikačních technologií na současný hotelový průmysl s důrazem na moderní webové aplikace.
  Guest access: MK 5 - Mezikulturní aspekty v hotelnictví
 • Text je věnován problematice výroby, servisu a konzumace nápojů. Popsány jsou zde znalosti a dovednosti, které pro svou praxi potřebuje znát F&B manažer restaurace, someliér, výčepní, barman nebo barista. Je vysvětlena podstata složení jednotlivých nápojů a jejich charakteristické znaky. Charakteristika nápojů a vlivu technologických postupů na jejich výslednou kvalitu a také základní pravidla jejich servisu.
  Guest access: MK 6 - Nápojová kultura
 • Studijní texty shrnují základní informace o marketingu a jeho významu v oblasti cestovního ruchu, zejména týkající se marketingového plánování a informačního systému, marketingového mixu a turistické destinace. Na předkládanou modulovou knihu navazuje distanční studijní opora, jejíž součástí je aplikovaný marketing v oblasti cestovního ruchu.
  Guest access: MK 7 - Marketing cestovního ruchu