• 1.1.    Rozdělení číselných množin
  1.2.    Množina přirozených čísel
  1.3.    Množina celých čísel
  1.4.    Množina racionálních čísel – zlomky
  1.5.    Množina racionálních čísel – desetinná čísla
  1.6.    Množina racionálních čísel – periodická čísla
  1.7.    Poměr a měřítko
  1.8.    Přímá a nepřímá úměra, trojčlenka
  1.9.    Procentový počet
  1.10.  Intervaly
  1.11.  Absolutní hodnota reálného čísla

 • 2.1.    Mocniny s přirozeným mocnitelem
  2.2.    Mocniny s celým mocnitelem
  2.3.    Užití mocnin s přirozeným a celým mocnitelem
  2.4.    Zápis čísla ve tvaru a · 10n
  2.5.    Odmocniny
  2.6.    Částečné odmocňování
  2.7.    Usměrňování zlomků
  2.8.    Mocniny s racionálním mocnitelem
  2.9.    Opakování mocnin a odmocnin

 • 3.1.    Výraz, hodnota a nulový bod výrazu
  3.2.    Početní operace s výrazy
  3.3.    Druhá a třetí mocnina dvojčlenu
  3.4.    Rozklad mnohočlenu na součin
  3.5.    Rozklad kvadratického trojčlenu
  3.6.    Lomený výraz
  3.7.    Lomený výraz - sčítání a odčítání
  3.8.    Lomený výraz - násobení a dělení
  3.9.    Opakování výrazů

 • 4.1.    Lineární rovnice o jedné neznámé (jednoduché, se závorkou a se zlomkem)
  4.2.    Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
  4.3.    Vyjádření neznámé ze vzorce
  4.4.    Lineární rovnice ve slovních úlohách
  4.5.    Soustavy lineárních rovnic
  4.6.    Soustavy rovnic ve slovních úlohách
  4.7.    Opakování lineárních rovnic a soustav
  4.8.    Lineární rovnice o jedné neznámé
  4.9.    Soustava lineárních rovnic o jedné neznámé
  4.10.  Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
  4.11.  Lineární funkce
  4.12.  Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

 • 5.1.    Kvadratické rovnice
  5.2.    Řešení kvadratické rovnice pomocí diskriminantu
  5.3.    Řešení kvadratické rovnice rozkladem
  5.4.    Složitější kvadratické rovnice
  5.5.    Normovaný tvar kvadratické rovnice, Viètovy vzorce
  5.6.    Užití Viètových vzorců
  5.7.    Iracionální rovnice
  5.8.    Soustava lineární a kvadratické rovnice
  5.9.    Kvadratická nerovnice
  5.10.  Kvadratická funkce
  5.11.  Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice

 • 6.1.    Vlastnosti funkce
  6.2.    Lineární lomená funkce - nepřímá úměrnost
  6.3.    Exponenciální funkce
  6.4.    Exponenciální rovnice
  6.5.    Logaritmus a vlastnosti logaritmů
  6.6.    Logaritmická funkce
  6.7.    Logaritmické rovnice

Skip Navigation

Navigation